WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę urządzenia do pomiaru stężenia i czystości DNA (spektrofotometr) dla Pracowni Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.08.06


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 03.08.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.09.11


Ogłoszenie zmian
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.09.18


Informacja z otwarcia ofert


2018.10.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych