WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.07.13


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 10.07.2018 r.


2018.07.16


Specyfikacja Istotnych warunkow Zamówienia


2018.08.09


Odpowiedzi na pytania


2018.08.20


Informacja z otwarcia ofert


2018.08.31


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1,2


2018.10.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych