WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę defibrylatorów – 3 szt. dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi poprzez przebudowę, modernizację Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Banku Krwi i Pracowni Serologii”.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.07.09


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 05.07.2018r
Zmiana ogłoszenia wysłana do TED w dniu 06.07.2018 r.


2018.07.10


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
JEDZ - plik Elektroniczny
Załącznik nr 2A do SIWZ


2018.07.12


Zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2A do SIWZ


2018.08.07


Odpowiedzi na pytania


2018.08.14


Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania2


2018.08.22


Informacja z otwarcia ofert


2018.11.09


Informacja o wyniku postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych