WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

18.06.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 14.06.2018r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.06.19


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Zmodyfikowany załącznik 2a


2018.07.19


Odpowiedzi na pytania


2018.07.23


Odpowiedzi na pytania


2018.07.31


Informacja z otwarcia ofert


2018.09.07


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych