WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

16.04.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 13.04.2018r. opublikowane 17.04.2018r.


17.04.2018r


48 ZP 18 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


24.05.2018r


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ


30.05.2018r


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


08.06.2018r


Informacja z otwarcia ofert


24.07.2018r


Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 5 - 93.1.1


01.10.2018r


Wybór oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych