WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

16.04.2018r


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.04.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik2a - formularz cenowy


2018.05.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.06.06


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2018.06.22


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ
Załącznik nr 2 - wersja edytowalna


2018.07.03


Informacja z otwarcia ofert


2018.07.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie postępowania w zakresie pakietów 7, 8, 9, 10 oraz 11.


2018.12.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych