WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.04.16


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 12.04.2018 r.


17.04.2018r


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Załącznik2a - formularz cenowy


2018.05.23


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.06.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2018.06.20


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2018.07.06


Informacja z otwarcia ofert


2018.12.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych