WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.04.06


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 04.04.2018 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.05.09


Odpowiedzi na pytania


2018.05.17


Informacja z otwarcia


2018.07.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 1


2018.07.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych