WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.03.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 26.03.2018r.


2018.03.29


Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia


2018.04.25


Odpowiedzi na pytania


2018.05.08


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.06.01


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust.2 ustawy PZP w zakresie pakietów nr: 3,4,5


2018.06.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust.2 ustawy PZP w zakresie pakietów nr: 1,2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych