WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę ureterorenoskopów dla Oddziału Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – II Klinika Urologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.03.09


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 08.03.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia2018.03.12


Zmiana SIWZ


2018.03.22


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.03.29


Informacja z otwarcia ofert


2018.05.07


Informacja z rozstrzygnięcia postępowania


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych