WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę aparatu USG dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.02.2018r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.03.08


Opowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń
Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy


2018.03.16


Informacja z otwarcia ofert


2018.04.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych