WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 26.02.2018r


2018.02.28


specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.04.06


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.04.10


Odpowiedzi oraz zmiana SIWZ


2018.04.23


Informacja z otwarcia ofert


2018.07.31


Informacja z rozstrzygniecia w zakresie pakietów nr 3 i 4


2018.09.07


Informacja z rozstrzygniecia w zakresie pakietów nr 1, 2, 5 - 7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych