WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.26


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 23.02.2018r


2018.02.27


specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.03.29


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.04.10


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.04.19


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.04.25


Zmiana SIWZ
Ogłoszenie zmian


2018.04.30


Informacja z otwarcia ofert


2018.06.15


Informacja rozstrzygnięcia postępowania w zakresie Pakietów nr 5 i 6


2018.06.21


Informacja rozstrzygnięcia postępowania w zakresie Pakietów nr 1, 2 i 3


2018.12.17


Przedmiotowa procedura przetargowa /w zakresie pakietu nr4/ została unieważniona zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych