WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawy sprzętu medycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.14


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.02.2018r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
Formularz cenowy - wersja edytowalna


2018.03.27


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.04.05


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.04.10


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i modyfikacja SIWZ


2018.04.27


Informacja z otwarcia ofert


2018.06.13


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych