WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dzierżawę centryfugalnej pompy krwi do krążenia pozaustrojowego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.02.05


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 01.02.2018r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.03.15


Informacja z otwarcia ofert w dn 14.03.2018r.


2018.05.15


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust.2 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych