WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.01.31


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED w dniu 29.01.2018 r.


2018.01.01


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.03.01


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załacznik nr 2b do SIWZ


2018.03.15


Zmiana ogłoszenia2
Odpowiedzi na pytania2


2018.03.21


Zmiana ogłoszenia3
Zmiana terminu składania ofert


2018.03.27


Zmiana ogłoszenia4
Odpowiedzi na pytania 3
Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ


2018.03.29


Zmiana ogłoszenia po odmowie publikacji
Zmiana terminu składania ofert w związku z odmową publikacji ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia5


2018.03.29


Zmiana ogłoszenia6
Odpowiedzi na pytania4


2018.04.17


Informacja z otwarcia ofert


2018.06.15


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych