WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 000 EURO na dostawy materiałów opatrunkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.01.18


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 16.01.2018 r
specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.30


Zmiana siwz


2018.02.26


Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz


2018.03.13


Zmiana ogłoszenia
odpowiedzi i Zmiana siwz


2018.03.16


sprostowanie do odpowiedzi


2018.03.27


Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.2018 r. zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.08.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Unieważnienie pakietu nr 1 -93.1.1.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych