WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych i artykułów pomocniczych do receptury dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018.01.08


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 05.01.2017r


2018.01.09


SIWZ


2018.02.12


Zmaiana ogloszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.03.02


Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.03.2018 r. zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.04.19


Informacja o uniewaznieniu pakietów nr 4, 10


2018.05.11


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art.92 ust. 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych