WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy materiałów szewnych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2018/.01.02


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 29.12.2017r.


2018.01.03


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.30


Zmiana ogłoszenia
zmiana SIWZ


2018.02.27


Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2018.03.06


Odpowiedzi na pytania


2018.03.13


Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia


2018.03.29


Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.03.2018 r. zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2018.07.24


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak nr 5


2018.08.24


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie pakietu nr 2 -93.1.4.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych