WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na usługę wykonania kompleksowego serwisu systemu zarządzania Aria oraz systemu planowania leczenia Eclipse przez okres 48 miesięcy z jednoczesnym podniesieniem (aktualizacją) posiadanych systemów do wersji 15 dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.12.27


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 20.12.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.30


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SIWZ


2018.02.15


Informacja z otwarcia ofert w dn.15.02.2018r.


2018.04.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych