WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań krzepnięcia krwi dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.12.27


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.29


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ - Pakiet 4
Zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy


2018.02.05


Informacja z otwarcia ofert


2018.02.07


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 3,4


2018.02.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1,2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych