WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę paliwa gazowego i świadczenie usług jego dystrybucji – gaz ziemny wysokometanowy o ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.12.19


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED 15.12.2017 r.


2017.12.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.12


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2018.01.26


Informacja z otwarcia ofert w dn. 25.01.2018r.


2018.02.22


Informacja o Wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych