WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.24


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 23.11.2017r.


2017.11.24


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2018.01.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2018.01.08


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2018.01.10


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja treści SIWZ


2018.01.29


Informacja z otwarcia ofert


2018.02.09


Informacja o unieważnieniu postępowania w pakietach 3b i 12


2018.04.13


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie 1 i 4


2018.05.11


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie 2,3,6,7,10,11,13,14,15
Unieważnienia pakietu nr 9 -93.1.4.


2018.06.08


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w pakiecie 3a,5,7a,8,16,17,18


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych