WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury do detekcji węzła wartowniczego z użyciem polikoloidu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.13


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED 10.11.2017 r.


2017.11.14


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.11.21


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2017.11.28


Informacja z otwarcia ofert w dn. 28.11.2017r.


2017.12.08


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust 2


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych