WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu ultrasonograficznego wyposażonego w dotykowy panel sterujący z wyposażeniem dodatkowym (1 szt.), mobilnego aparatu ultrasonograficznego z wyposażeniem dodatkowym (1 szt.) dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.13


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED 10.11.2017 r.


2017.11.14


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 14.11.2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2017.11.21


Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2A do SIWZ
Zmieniony Załacznik nr 6 do SIWZ


2017.11.28


Informacja z otwarcia ofert


2017.12.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych