WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów leczniczych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.11.02


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 31.10.2017r.


2017.11.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.12.11


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2017.12.18


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2017.12.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ


2018.01.12


Informacja z otwarcia ofert


2018.02.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet 10


2018.03.20


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet 1


2018.03.29


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 3,4,6,12,17


2018.04.06


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 2,5,7,9,14,15,16,18


2018.04.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety 8,11,13


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych