WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w zakresie zakupu podstawowego wyposażenia laboratorium genetycznego Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.10.30


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED 26.10.2017 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.11.08


Ogłoszenie o zmianie
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2017.11.15


Informacja z otwarcia ofert w dn. 15.11.2017r.


2017.11.22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 4


2017.11.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 1,2,3


2017.12.01


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP pakiet nr 5-12


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych