WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników do badań cytogenetycznych metodą FISH oraz odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.10.30


Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do TED 27.10.2017 r.


2017.10.31


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.12.01


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załącznik nr 2A do SIWZ


2017.12.20


Informacja z otwarcia ofert


2018.01.12


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1,2,3


2018.02.23


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie Pakietu 4


2018.03.01


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie Pakietu 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych