WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników i sprzętu do oznaczeń grup krwi/prób zgodności, do badań szpiku i oznaczeń Helicobacter pylori dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.10.13


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.11.16


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmieniony Załacznik nr 2B do SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ


2017.11.22


Zmiana ogłoszenia2
Odpowiedzi na pytania2
Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ


2017.11.30


Informacja z otwarcia ofert


2018.02.06


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 4,5 na podstawie art. 92 ustawy PZP


2018.02.16


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1,2,3 na podstawie art. 92 ustawy PZP


  2018.03.02


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 6 na podstawie art. 92 ustawy PZP


  2018.03.12


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 7 na podstawie art. 92 ustawy PZP


  Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
  w ramach postępowań przetargowych