WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.10.06


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 04.10.2017r.


2017.10.09


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.10.25


Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2017.10.31


Odpowiedzi na pytania


2017.11.15


informacja z otwarcia ofert


2017.12.12


informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej /pakiety 1-3, 7-10, 12-14, 16-18/


2018.01.03


informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej /pakiety 4, 5, 6, 11, 15/


2018.01.04


informacja o powtórzeniu czynności w zakresie Pakietu nr 4


2018.01.25


informacja z wyboru oferty najkorzystniejszej /pakiet 4/


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych