WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG, kardiomonitora przystosowanego do MRI i kardiomonitora mobilnego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.09.29


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 27.09.2017r.


2017.10.02


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.10.18


Zmiana ogłoszenia


2017.10.19


Zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2A do SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ


2017.10.23


Zmiana ogłoszenia II
Zmiana SIWZ II
Zmieniony Załącznik nr 2 do SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2A do SIWZ - zmiana II


2017.10.25


Odpowiedzi na pytania
Zmiana SIWZ III
Zmieniony Załącznik nr 6 do SIWZ


2017.11.08


Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2017.12.04


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 2 na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych