WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.09.18


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 13.09.2017r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


2017.09.19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2017.10.25


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ zmodyfikowany


2017.12.01


Informacja z otwarcia ofert


2018.01.26


wYBÓR OFERTY W PAKIETACH 1,2,5,6 I UNIEWAŻNIENIE 93.1.1.PAKIET NR 4


2018.02.27


wYBÓR OFERTY W PAKIECIE NR 3


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych