WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na zakup wyposażenia dla potrzeb Oddziału Udarowego z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.09.13


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 11.09.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.09.19


Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ


2017.09.22


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2017.10.02


Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.09.2017r.


2017.10.03


Postępowanie w zakresie pakietów nr 8, 13 zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1 uPZP


2017.10.25


- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP (pakiety nr 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15)
- Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 11 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 uPZP


2017.10.27


- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP (pakiety nr 1, 4)
- Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 3 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1 uPZP


2017.10.31


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP (pakiet nr 2)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych