WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawy dostawy artykułów pomocniczych do receptury i mieszadła mechanicznego do Unguatora dla Wojewódzkie Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.08.28


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 24.08.2017r.


2017.10.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz


2017.10.19


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Zalacznik nr 2a - po zmianach


2017.11.03


Zmiana ogłoszenia
Zmiana siwz


2017.11.14


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi i zmiana siwz


2017.11.23


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.12.29


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 1, 2 na podstawie art. 92 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych