WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro na zakup aparatu EMG dla Zakładu Elektrodiagnostyki i EMG WWCOiT. im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.08.14


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 11.08.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.09.21


Informacja z otwarcia ofert


2017.10.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych