WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.08.14


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 11.08.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.09.19


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.09.20


Zmiana ogloszenia
Zmiana SIWZ


2017.10.02


Zmiana ogloszenia
Zmiana SIWZ


2017.10.11


Zmiana ogloszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2017.10.19


Zmiana SIWZ


2017.10.25


Odpowiedź na pytanie


2017.11.03


Informacja z otwarcia ofert


2017.11.10


Pismo


2018.02.21


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienie pakietów nr 1,10,15,22


2018.02.27


Unieważnienie pakiet nr 18


2018.03.02


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiety nr 6 i 13


2018.04.03


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pakiet nr 2


2018.04.19


Powrót do czynności pakiet nr 6


2018.04.19


Rozstrzygnięcie pakiety nr 8 16, 17, 20, 21


2018.04.27


Rozstrzygnięcie pakiety nr 6,9,14,19,23


2018.05.09


Rozstrzygnięcie pakiet nr 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych