WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.08.02


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 31.07.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.08.11


Zmiana SIWZ
Zmieniony załącznik -wersja edytowalna


2017.09.12


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ


2017.09.13


Odpowiedzi na pytania


2017.09.21


Informacja z otwarcia ofert w dn. 20.09.2017r.


2017.10.26


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP -pakiet nr 7


2017.11.29


- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP (pakiety nr 1,3 - 6, 10 - 11)
- Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 9, 12, 14 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4 uPZP
- Postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu nr 2, 8, 13, 16 na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1 uPZP


2018.01.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 2 uPZP (pakiety nr 15, 17)


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych