WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.08.02


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 31.07.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.08.11


Zmiana ogloszenia
Zmiana SIWZ
Zmienione załaczniki -wersja edytowalna


2017.09.12


Zmiana ogloszenia
Zmiana siwz


2017.09.20


Zmiana ogloszenia
Zmiana siwz


2017.09.26


Odpowiedzi na pytania


2017.10.03


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.10.13


Informacja z otwarcia ofert


2017.12.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak nr 10
Unieważnienie pakietów nr 1,4,5,9


2018.02.01


Unieważnienie pakietów nr 6


2018.03.22


Unieważnienie pakietu nr 2


2018.03.27


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP pak nr 8 i 11


2018.04.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych