WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę rękawic chirurgicznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.14


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 12.07.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.08.08


zmiana SIWZ
Zmieniony Załącznik nr 2a do SIWZ


2017.08.10


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony Załącznik nr 2B do SIWZ


2017.08.30


Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.08.2017 r.


2017.11.23


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 2 na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2017.11.28


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 1 na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych