WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę materiałów do naświetlań pacjentów (unieruchomienia i podkładki) dla Zakładu Teleradioterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.12


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 10.07.2017r.


2017.07.14


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.08.17


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi


2017.08.31


Sprosotwanie SIWZ


2017.09.05


Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.09.2017 r.


2017.10.31


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2 na podstawie art. 92 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych