WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału Brachyterapii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.10


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 07.10.2017r.


2017.07.12


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.08.18


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.08.23


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz Zmiana SIWZ


2017.08.31


Informacja z otwarcia ofert z dnia 31.08.2017 r.


2017.09.18


Informacja o wyborze najkorzystniejsdzej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych