WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.07.03


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 29.06.2017r.


2017.07.04


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.07.27


Odpowiedzi na pytania


2017.08.18


Informacja z otwarcia


2017.09.14


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - Pakiety nr 1 i 8


2017.09.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - Pakiet nr 9


2017.10.05


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP - Pakiet nr 2 - 7


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych