WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.06.14


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 12.06.2017 r.
Speyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.07.11


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Formularz cenowy w wersji edytowalnej


2017.07.14


Odpowiedzi na pytania


2017.07.27


Informacja z otwarcia ofert


2017.11.03


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakieów nr 1, 4, 6 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 3, 5 na podstawie art. 92 ustawy Pzp


2017.11.14


Informacja o powrocie do czynności w zakresie pakietu nr 6
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakieów nr 2 na podstawie art. 92 ustawy Pzp


2017.12.15


Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 6 na podstawie art. 92 ustawy Pzp


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych