WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawę myjni dezynfektorów do butów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.05.26


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 23.05.2017r


2017.05.29


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.07.03


Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ


2017.07.17


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.07.26


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych