WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EURO na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.05.18


Ogłoszenie o zamówieniu wysłano do TED w dniu 15.05.2017r
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami


2017.06.27


Informacja z otwarcia ofert


2017.09.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 2


2017.09.14


Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 1


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych