WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantacyjnej i Genetyki oraz Pracowni Cytogenetyki Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.04.25


Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.05.30


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Zmieniony załacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty i Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy


2017.06.08


Informacja z otwarcia ofert


2017.09.21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 3,4,5.
Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie Pakietu 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP


2017.10.02


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w zakresie Pakietu 6.
Postępowanie zostaje unieważnione w zakresie Pakietu 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych