WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.04.18


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 13.04.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.05.23


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.05.30


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.06.06


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi


2017.06.14


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi
Zmieniony załącznik w wersji edytowalnej


2017.06.29


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ


2017.07.05


Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ i odpowiedzi


2017.07.13


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.10.19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
Zamawiający uniważnił pakiety nr 4 i 5


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych