WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.03.22


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 21.03.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.04.26


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2017.05.10


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiediz na pytania i modyfikacja SIWZ


2017.05.15


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiediz na pytania i modyfikacja SIWZ


2017.05.24


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.08.29


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych