WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2016.03.01


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 28.02.2017r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2016.04.07


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2016.04.14


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2016.04.21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ
Załącznik nr 2A - wersja edytowalna


2016.05.04


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ


2016.05.11


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja treści SIWZ


2016.05.12


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja treści SIWZ i sprostowanie odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowany Załącznik nr 2A


2017.06.05


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.07.19


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 92 ust. 2


2017.09.12


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - w zakresie pakietów 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29


2017.09.13


Informacja o powrocie do czynności w zkaresie pkaietu nr 16


2017.09.13


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - w zakresie pakietu nr 16


2017.19.19


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP - w zakresie pakietu nr 11


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych