WWCOiT im.M.Kopernika
Dział Zamówień Publicznych
przetargi@kopernik.lodz.pl
www.kopernik.lodz.pl
www.przetargi.kopernik.lodz.pl

telefony:    


Sekcja Obsługi Bieżącej: +48 42 689-59-11,689-58-19,689-54-04
Sekcja Inwestycyjno-Modernizacyjna: +48 42 689-59-10,689-59-12
Kierownik Działu: +48 42 689-58-18
FAX: +48 42 689-54-09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Data Treść komunikatu Materiały do pobrania

2017.02.20


Ogłoszenie o zamówieniu - wysłano do TED w dniu 17.02.2017r.


2017.02.21


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


2017.03.30


Zmiana ogłoszenia o zmówieniu
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2017.04.11


Zmiana ogłoszenia o zmówieniu
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ


2017.04.25


Informacja z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp


2017.04.26


Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 2,6,7,11


2017.06.12


Zamawiajacy unieważnia przedmiotowe postepowanie zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie pakietu nr 10


2017.06.23


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 5,8


2017.07.10


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 4 i unieważnieniu postępowania w zakresie pakietów nr 1,3,9


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od wykonawców
w ramach postępowań przetargowych